Eisen pasfoto voor paspoort, rijbewijs of identiteitskaart

Yes! Je hebt de vakantie waar je al zo lang over droomt geboekt en kijkt uit naar het moment waarop je in het vliegtuig mag stappen. Tot je schrik zie je dat je paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) bijna verlopen is, dus moet je deze nog verlengen. Een nieuw paspoort betekend ook nieuwe pasfoto's. Maar waaraan moeten pasfoto's voldoen?

Maatvoering pasfoto

Pasfoto's moeten voldoen aan een vast formaat van 35mm x 45mm.
Tevens zijn er maten verbonden aan je gezicht:
Breedte gezicht: van oor tot oor 16mm tot 20mm.
Lengte gezicht: van kin tot kruin 26mm toot 30 mm (bij kinderen onder de 10 jaar is dit 19mm tot 30mm).

pasfoto-afspraak-maken

Eisen pasfoto

Behalve de juiste afmetingen, moet je pasfoto ook voldoen aan bepaalde kwaliteiten. Eisen zijn:

 • Pasfoto in kleur;

 • Pasfoto is goedgelijkend;

 • Natuurlijke weergave;

 • Pasfoto is scherp, heeft voldoende contrast en is gedetailleerd;

 • Pasfoto is onbeschadigd;

 • Pasfoto is geen kopie;

 • Pasfoto is onbewerkt;

 • Pasfoto is afgedrukt op fotopapier (hoogwaardig en glad);

 • Minimale resolutie van de pasfoto is 400 dpi. 

Pasfoto's direct klaar. Kom naar een van onze vestigingen

Bij NEBO beschikken we over de allernieuwste professionele pasfotosystemen. Het maakt niet uit voor welk land je een officieel document benodigd bent, in al onze vestigingen kun je terecht voor goedgekeurde foto's. En het mooiste is, dat ze direct klaar zijn en je binnen 5 minuten weer buiten kunt staan. 

Pasfoto’s volgens nationale en internationale eisen

In Nederland stelt de overheid eisen aan pasfoto’s wat betreft maatvoering, fotokwaliteit, achtergrond, houding, uitdrukking, bril en belichting. Ook in andere landen zijn pasfoto’s aan specifieke eisen gebonden. Onze pasfoto’s voldoen ook aan landen als de Verenigde Staten van Amerika, Polen, Engeland, Frankrijk, Canada, India, Rusland, Irak en Australië.

Wij zijn op de hoogte van alle geldende normen en zorgen dat de foto’s hieraan voldoen. Zo maken we bij onze vestiging aan de Bankastraat in Den Haag, in de buurt van alle grote ambassades, ook foto’s met een andere kleur achtergrond. 

NEBO fotospecialist: 100% garantie op juiste pasfoto's voor paspoort

Je wilt natuurlijk voorkomen dat je voor het loket staat en dat je pasfoto wordt afgekeurd. NEBO is een ware pasfotospecialist. Al onze vestigingen zijn voorzien van professionele pasfoto apparatuur, waardoor wij je 100% garantie geven op goedkeuring van je pasfoto's voor je paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. Mocht je pasfoto om welke reden dan ook worden afgekeurd, dan maken wij gratis een set nieuwe pasfoto's voor je.

afspraak pasfoto's

De fotospecialisten in onze winkels helpen je graag verder. Wil je liever vooraf zelf al wat meer weten over de gestelde eisen in kwaliteit van de pasfoto's, dan verwijzen we je naar de website van de rijksoverheid.

Passport photo requirements for passport, driver's license or identity card

A new passport also means new passport photos. But what do passport photos have to comply with? 

Dimensions passport photo

Passport photos must comply with a fixed format of 35mm x 45mm. There are also sizes attached to your face:
Width of face: from ear to ear 16mm to 20mm.
Face length: from chin to crown 26mm to 30mm (for children under 10 years this is 19mm to 30mm).

Passport photo requirements

In addition to the correct dimensions, your passport photo must also meet certain qualities. Requirements are:

 • Passport photo in color;

 • Passport photo is a good comparison;

 • Natural reproduction;

 • Passport photo is sharp, has sufficient contrast and is detailed;

 • Passport photo is undamaged;

 • Passport photo is not a copy;

 • Passport photo is unedited;

 • Passport photo is printed on photo paper (high quality and smooth);

 • Minimum resolution of the passport photo is 400 dpi.

Passport photos ready immediately. Come to one of our store locations

At NEBO, we have the latest professional passport photo systems at our disposal. It doesn't matter for which country you need an official document, in all our store locations you can find approved photos. Best of all, they're ready to go and you'll be outside in 5 minutes. 

Passport photos according to national and international requirements

In the Netherlands, the government imposes requirements on passport photographs in terms of size, photo quality, background, attitude, expression, glasses and lighting. Passport photographs are also subject to specific requirements in other countries. Our passport photos also comply with countries such as the United States of America, Poland, England, France, Canada, India, Russia, Iraq and Australia.

We are aware of all applicable standards and ensure that the photos comply with them. At our location on the Bankastraat in The Hague, close to all the major embassies, we also take photos with a different colour background. 

NEBO photo specialist: 100% guarantee on the right passport photos for your passport

Of course, you want to avoid standing in front of the counter and your passport photo being rejected. NEBO is a true passport photo specialist. All our store locations are equipped with professional passport photo equipment, which gives you a 100% guarantee on the approval of your passport photos for your passport, driver's license or identity card. If your passport photo is rejected for whatever reason, we will make a set of new passport photos for you free of charge.

NEBO make an appointment

The photo specialists in our stores will be happy to help you.